Villkor 2018-05-09T12:55:39+00:00

Villkor

Innan Du kommer igång med tjänsten ber vi Dig att läsa igenom dessa användarvillkor. Genom att använda tjänsten accepterar Du villkoren. I texten nedan kallas Du/Ditt företag för användaren. Tjänsten som användaren brukar benämns nedan VA-Online eller tjänsten och finns tillgänglig på VA-Onlines servrar.

1.1 Användaren får inte missbruka eller störa VA-Onlines tjänst. Användaren får endast använda tjänsten i enlighet med gällande lagstiftning, med tillämpliga lagar och regler. Innehåll och material som användaren kommer åt från tjänsten har användaren ingen immateriell äganderätt till, om inte detta skriftligen har avtalats med VA-Online.

1.2 När en registrering sker hos VA-Online är användaren skyldig att ange korrekt information om sitt företag och dess organisationsnummer.

1.3 Användaren är ansvarig för att lösenord förvaras på ett säkert sätt. Om lösenordet blir känt är användaren själv ansvarig för eventuellt obehörigt utnyttjande av tjänsten. Användaren har rätt att begära att VA-Online spärrar tjänsten eller att användaren får ett nytt lösenord. Sparat lösenord ska vara personligt för att förhindra att obehöriga kapar användarens konto. Vid misstanke om att någon annan än användaren har tillgång till användarens konto ska kontakt genast tas med VA-Online.

1.4 Användaren är ansvarig för att upphovsrätten och personuppgiftslagen följs. Användaren är införstådd med att tjänsten endast får användas för legala ändamål.

1.5 Tredjepartsprogram såsom webbläsare, PDF-läsare, antivirusprogram samt brandväggar ansvarar användaren för. Programmen ska vara korrekt installerade samt följa direktiv och rekommendationer från VA-Online.

2.1 VA-Online åtar sig att tillhandahålla tjänsten till användaren 24 timmar per dygn, med undantag för planerade driftstopp.

Inom begreppet tjänsten ingår huvudtjänst VA-Online, hjälpverktyg VA-Offline och presentationsverktyg Online Viewer.

VA-Online strävar kontinuerligt mot att förbättra tjänsten och uppnå stabilitet med minimal driftstörning för användaren. Planerade driftsstopp kan medföra vissa störningar och användaren kommer att meddelas i god tid före eventuella avbrott. Eftersom det är en 24-timmarstjänst kommer planerat underhåll att ske då webbtrafiken är som minst intensiv.

2.2 VA-Online äger rätt att granska det innehåll som laddas upp eller skrivs in. VA-Online avgör om innehållet är olagligt eller strider mot VA-Onlines villkor. Allt olämpligt material tas bort. VA-Online har rätt att stänga av eller upphöra att tillhandahålla användandet av dess tjänster då villkoren inte uppfylls.

2.3 VA-Online ansvarar för driften av tjänsten och driver ett prioriteringssystem som grupperas i fyra kategorier; KRITISK, HÖG, MEDEL samt LÅG.

En KRITISK felanmälan innebär en mycket allvarlig störning som medför driftstopp i tjänsten, en HÖG-prioriterad anmälan är en allvarlig störning som minskar funktionaliteten. Kategori MEDEL tyder på minskad funktionalitet och effektivitet, användaren kan fortfarande arbeta men med viss besvärlighet. Kategori LÅG är ingen eller liten påverkan där användaren nästintill inte störs.

2.4 VA-Online arbetar aktivt med inkomna felanmälningar och tar emot felrapporteringar via e-post (info@vaonline.se), systemverktyg eller via telefon.

2.5 Utbildning och support tillhandahålls av återförsäljaren. Om detta inte sker tillfredsställande har användaren rätt till support direkt via VA-online.

2.6 VA-Online tar inget ansvar för innehåll som publiceras av användaren. Ansvar för levererat material, var det publiceras, på vilket sätt och hur det nås av beställaren ligger enbart hos användaren.

2.7 VA-Online ansvarar för säkerhetskopiering av projektdata som funnits på VA-Onlines server mer än 25 timmar. I de fall användaren är ansvarig för förlust av information finns teknisk möjlighet att återställa denna då informationen lagrats mer än 25 timmar. Återställning kan ske av VA-Online mot betalning efter beställning. Användaren ansvarar för projektdata som sparats på VA-Onlines server färre än 25 timmar. I detta fall är det inte tekniskt möjligt att återställa eventuellt förlorat material.

3.1 För varje konto tilldelas en systemadministratör med rätt att skapa och administrera det interna användarkontot med rättigheter för dess användare.

3.2 För varje system tilldelas ett antal licenser, där en licens motsvarar en access (tillgång till systemet). Antalet köpta licenser påverkar hur många användare som kan arbeta samtidigt. Antalet användare kan överstiga antalet sålda licenser.

3.3 Enbart arbete från en enhet i taget är möjligt. Det går inte att logga in på ett användarkonto från en enhet vid samtidig inloggning från en annan enhet.

3.4 Användaren debiteras en fast kostnad för användandet av diskutrymme. Ta kontakt med återförsäljare för mer information.

3.5 Vid skapandet av ett demokonto erhålls en gratis licens som fungerar i 30 dagar. Kontot är begränsat gällande logotyp och företagsnamn, vid utskrift och export av Online Viewer ersätts användarens företagsnamn mot demoföretag. Demokontot är ej avsett för kommersiellt bruk.

4.1 Användaren behåller äganderätt på det innehåll som har skickats in till VA-Online. Användaren kan när som helst välja att ta bort inskickat innehåll. Det är viktigt att inneha alla nödvändiga rättigheter innan innehållet skickas till VA-Online.

4.2 Observera att ett företag kan ha flera användare på samma företagskonto/system. Innehåll som skickas in blir synligt för samtliga användare under ett och samma konto. Innehållet blir också synligt för den slutliga beställaren. Vad tredjeparten (beställaren) gör med det slutliga innehållet eller var det hamnar är inte VA-Onlines ansvar, utan en sak mellan utförare och beställare.

4.3 I samband med uppsägning eller avslutat avtal ansvarar användaren för att ladda ner all data som användaren kan komma att behöva inför framtida bruk. Informationen lagras i maximalt 30 dagar, därefter äger VA-Online rätt att ta bort användarens material från VA-Onlines servrar.

4.4 Om innehållet medför upphovsrättintrång kan VA-Online komma att ta bort innehållet permanent.

5.1 Molntjänsten VA-Online (Personuppgiftsbiträde) behandlar personuppgifter för personuppgiftsansvarigs räkning. Användaren (Personuppgiftsansvarig) ska först fråga/få godkännande av uppgiftslämnaren om personuppgifterna får skrivas in i VA-Online.

5.2 VA-Online lagrar vissa personliga uppgifter för användare, utförare och beställare. Uppgifter som VA-Online samlar in är:

– Namn
– Adress
– Telefonnummer
– E-postadress
– Företagsnamn
– Organisationsnummer

Vänligen notera att inga uppgifter ovan är obligatoriska. Den insamlade information används enbart för att underlätta distribution av dokumentation från utförare till beställare.

5.3 VA-Online lämnar under inga omständigheter ut uppgifter om personer, användare eller företag. VA-Online behandlar användares personliga information i enlighet med personuppgiftslagen (GDPR).

5.4 Inloggning och lösenordshantering är helt krypterad, vilket innebär att informationen inte skickas som okrypterad öppen text. Användarens lösenord lagras i krypterat format.

5.5 För att undvika att obehöriga tar kontroll över en obevakad dator sker en automatisk utloggning ur systemet. Efter 30 minuter av inaktivitet loggar systemet automatiskt ut användaren. Användaren står alltid risken vid obehörig användning av tjänsten som följd av att användaren lämnat en inloggad dator obevakad.

5.6 VA-Online har sin drift i dess egenägda lokaler och servrar. Begränsad personalåtkomst och högkapacitetsanslutning säkerställer användares tillgång till tjänsten.

5.7 VA-Onlines servrar är skyddade med brandväggar och virusskydd för att garantera högsta datasäkerhet.

5.8 Säkerhetskopiering (backup) görs för att få redundans integrerad i systemet. Kompletta kopior utförs dagligen och överförs till fysiskt skilda platser. Vid fall då användaren tar bort ett viktigt projekt kan detta återställas vid behov och enligt avsnitt 2.7 ovan.

5.9 När uppgifterna tas bort av användaren, raderas informationen på huvudserver direkt. Backupserver sparar informationen i 5 dagar innan uppgifterna raderas permanent från alla platser. Vid personuppgiftsincident där uppgiftslämnaren inte har godkänt att uppgifterna lagras i VA-Online raderas all information från alla platser samma dag som klagomål rapporteras. Vid kassering av defekta hårddiskar följer VA-Online procedurer som inte tillåter återställning av data på hårddisken.

5.10 Vid personuppgiftsincident rapportera direkt till personuppgiftsansvarig på VA-Online.

6.1 Användaren har rätt att när som helst sluta använda VA-Onlines tjänst och även säga upp sitt avtal utan att behöva lämna någon förklaring.

6.2 Vid uppsägning av tjänsten sker ingen återbetalning av redan inbetald avgift för tjänsten.

6.3 SweVES Advance har rätt att stänga av användarens konto om betalning inte har skett efter 30 dagar.

6.4 SweVES Advance har rättighet att avsluta användarens konto och utnyttjande av tjänsten om betalning inte har skett inom 15 dagar efter påminnelse.

7.1 VA-Online kan inte hållas ansvarig för utebliven vinst eller uteblivna intäkter p g a förlorad data. Se vidare avsnitt 2.7 ovan.

7.2 VA-Online har ansvarsfrihet om någon av nedanstående omständigheter inträffar:

7.2.1 Fel i användarens utrustning.

7.2.2 Användaren har virus eller angrepp på sin utrustning.

7.2.3 Omständigheter som ligger utanför VA-Onlines ansvarsområde, som brist i kommunikation eller andra tjänster eller produkter från tredje part.

7.2.4 DoS-attacker och DDoS-angrepp.

7.2.5 Force majeure, som innebär att VA-Online inte är skyldig att utge någon ersättning vid svåra omständigheter som VA-Online inte kan råda över. Omständigheter som; arbetskonflikt, krig, uppror eller upplopp, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, export- eller importrestriktioner, jordbävning, blixtnedslag, eldsvåda, översvämning eller vattenskada, allmän varuknapphet eller knapphet i fråga om transportmedel, lagstiftning och myndighetsrestriktioner.

8.1 VA-Online äger rätt att ändra dessa användarvillkor vid ändrade omständigheter eller vid uppgradering av tjänsten. Om villkoren ändras kommer användaren att meddelas. Ändringen träder i kraft tidigast tio dagar efter att de läggs ut, om inte ändringar görs av juridiska skäl då de kommer att träda i kraft omedelbart.

8.2 Om inte användaren accepterar ändrade villkor för en tjänst skall användaren sluta använda tjänsten.